*لازم به ذکر است ثبت درخواست جدید جهت وام خرید کالا در سال 1400 مقدور خواهد بود.