شرایط فروش اقساطی ویژه کارکنان نیروهای مسلح

(شاغلین و بازنشستگان نیروی انتظامی، ارتش و بازنشستگان سپاه)

بمدت 12،18،24 ماهه بدون پيش پرداخت 

مدارک لازم : حکمت کارت و کارت ملی